Welcome!

Join our community of MMO enthusiasts and game developers! By registering, you'll gain access to discussions on the latest developments in MMO server files and collaborate with like-minded individuals. Join us today and unlock the potential of MMO server development!

Join Today!

[Help] ZoneServer Error Faiedl To Create empty Document

Status
Not open for further replies.
Joined
Sep 18, 2010
Messages
6
Reaction score
0
well i get this error for 2 week i search all thread in this forum but i cant find the solution :(:

iam using this file server http://forum.ragezone.com/f479/releases-rf-server-files-tools-880878/
and i am using this setup guide [Guide] ** RF v2.2.3.2 Server SetUP ** - RaGEZONE forums

but i have this error when i click zoneserverUD_x64 and i cant run my server -_-

account server login and billing is working

someone told me to recheck the rfacc.ini
and this my rfacc.ini
[Options]
DBSTR = Driver={SQL Server};Server=127.0.0.1\SQLEXPRESS;Database=BILLING;Uid=sa;Pwd=SA1password;
ErrDBSTR =
LogLevel = 2

and this is my configuration T_T
[Database]
AccountDB_Machine = 119.235.249.166
AccountDB_Name = RF_User


[System]
NationCode = US


[DB_INFO]
IP = 119.235.249.166
Port = 49169
DBName = BILLING
Acc = sa
PW = SA1password

[Service]
MaxAccountNum = 1337

[World]
WorldSet_Num =1
ServiceSet_Num = 0

Name0 = RF_Quanta
Address0 = 119.235.249.166
DBName0 = RF_World
Type0 = 0

[System]
ZoneAddress = 119.235.249.166
NationCode = US


[BILLING]
SERVER_NAME = BILLING
IP = 119.235.249.166
PORT = 49169
CP_ID = 1
GROUP_NUM = 1
SERVER_NUM = 1
GAME_ID = 1

[Account]
AccountAddress = 119.235.249.166

[System]
NationCode = CN

[CHECK ADDRESS]
CHECK = TRUE

[LOG]
AUTH_LOG = TRUE

[World]
Lim World Num = 1
DB Push Job = 0

[BILLING]
Check = FALSE
BillingCode = 78

[MOTP]
Service = FALSE
HostName = Let.Tom.Ru
HostIP = ÂÀØ IP
URLPath = /MOTPValidation/ValidationServlet
Port = 12380

[IP Address Filter]
FilterNum = 0

Filter0 = 119.235.249.166
FilterRange0 = 255
[UserCountDisplyLimit]
Limit0 = 500
Limit1 = 1200
Limit2 = 2700

[BILL_RU]
DBName = BILLING
DBIP = 119.235.249.166
DBAccount = sa
DBPassword = SA1password
DBPort = 49169

[System]
;AccountAddress = 10.1.60.195
AccountAddress = 119.235.249.166
LimUserNum = 5050


[MainThread]
SleepTerm = 1
SleepValue = 4000
SleepIgnore = 0

[Messenger]
Use = TRUE

[RankJob]
JobHour = 23
JobMin = 40

[Rule]
AttackSpareDelay = 200

[Economy]
Default_MgrVal =1000
Default_TaxVal =10
;Default_OreVal =10000
Default_OreVal =3500
2004/6/19_MgrVal = 1000
2004/6/19_TaxVal = 10

[HolySystem]
KeeperCreateMap = resources
KeeperCreateDummy = dk0001
KeeperActiveDummy = hskactdum
KeeperCenterDummy = dk0001
KeeperMonrCode = 04903


StoneNum = 3

StoneCreateMap0 = resources
StoneCreateDummy0 = dh001
StoneMonsterCode0 = 04B00
StoneMasterRace0 = 0

StoneCreateMap1 = resources
StoneCreateDummy1 = dh002
StoneMonsterCode1 = 04B01
StoneMasterRace1 = 1

StoneCreateMap2 = resources
StoneCreateDummy2 = dh003
StoneMonsterCode2 = 04B02
StoneMasterRace2 = 2
QuestInit=1

[Schedule]
ScheduleInit=0

[Formula]
StdDefPoint=3
RcvDefPoint=10

[Buddha Event]
;ÁøÇà¿©ºÎ
Enable = TRUE
;Áö±Þ ¾ÆÀÌÅÛ(ÇÁ¸®¹Ì¾öÄ«µå)
GiveItem = irjad04
;»èÁ¦ ¾ÆÀÌÅÛ(ÇÁ¸®¹Ì¾öÄ«µå)
ExchangeItem = irpre01
;ÀÌÀü À̺¥Æ® ±³È¯±Ç
DeleteItem1 =
;ÀÌÀü À̺¥Æ® Áö±Þ ¾ÆÀÌÅÛ
DeleteItem2 =


[CLASS REFINE EVENT]
;À̺¥Æ® È°¼º ¿©ºÎ
ENABLE = TRUE
;½ÃÀÛ ³¯Â¥
START_DATE = 20100310
;Á¾·á ³¯Â¥
END_DATE = 20100330
;¹«·á ¸®ÆÄÀÎ Ä«¿îÆ®
LIMIT_COUNT = 1


[PcBang Favor]

;PC¹æ ÇýÅà ¾ÆÀÌÅÛ Áö±Þ ¼³Á¤ (FALSE->¹Ì»ç¿ë, TRUE->»ç¿ë)

USE = TRUE

[System]

;ÇǷεµ ½Ã½ºÅÛ ¼³Á¤Ãß°¡
[Time Limit]
Use = FALSE

;½Ã°£ Á¦ÇÑ ´Ü°è ¼ö
CNT = 3
;½Ã°£ Á¦ÇÑ 1´Ü°è(¼öÀÍÀÇ Percent0 ¸¸Å­ ȹµæ, ´ÜÀ§ ºÐ) - Ç×»ó 0 À̾î¾ß ÇÑ´Ù.
Time_0 = 0
;½Ã°£ Á¦ÇÑ 2´Ü°è(¼öÀÍÀÇ Percent1 ¸¸Å­ ȹµæ, ´ÜÀ§ ºÐ)
Time_1 = 300
;½Ã°£ Á¦ÇÑ 3´Ü°è(¼öÀÍÀÇ Percent2 ¸¸Å­ ȹµæ, ´ÜÀ§ ºÐ)
Time_2 = 500

;½Ã°£ Á¦ÇÑ 1´Ü°è¿¡¼­ Àû¿ëµÇ´Â ¼öÀÍ È¹µæ ·®
Percent_0 = 1.0
;½Ã°£ Á¦ÇÑ 2´Ü°è¿¡¼­ Àû¿ëµÇ´Â ¼öÀÍ È¹µæ ·®
Percent_1 = 0.5
;½Ã°£ Á¦ÇÑ 3´Ü°è¿¡¼­ Àû¿ëµÇ´Â ¼öÀÍ È¹µæ ·®
Percent_2 = 0.0

;·Î±×¾Æ¿ô ÈÄ ¾ó¸¶³ª ½Ã°£ÀÌ Áö³ª¾ß ´Ù½Ã Á¤»óÀûÀ¸·Î °ÔÀÓ ÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¿¡ ´ëÇÑ ½Ã°£ °£°Ý(´ÜÀ§ ºÐ)
LogoutTerm = 10
;¾ó¸¶¸¸Å­ÀÇ ½Ã°£ °£°ÝÀ¸·Î ÁøÇà ½Ã°£À» Ŭ¶óÀ̾ðÆ®¿¡ Àü´Þ ÇÒÁö¿¡ ´ëÇÑ ½Ã°£ °£°Ý(´ÜÀ§ ºÐ)
NotifyTerm = 2

[VersionCheck]
;Ver_CheckKey = 4cd89361876d5dbe2d9abfb79951079f - 5¿ù 18ÀÏ º¯°æ
;Ver_CheckKey = 69a4038868c8a2e5c24bc9760f360e4f - 6¿ù 14ÀÏ º¯°æ
;Ver_CheckKey = 2092c70681144ec40b8ca27ee4d79540 - 7¿ù 7ÀÏ º¯°æ
;Ver_CheckKey = 411245623aff770e230654f29e3e5d87 - 7¿ù 19ÀÏ º¯°æ(Àå¾Ö³ª¼­ º¯°æ)
;Ver_CheckKey = 8cd8aab1551122715050d8eedc3b511b - 8¿ù 4ÀÏ º¯°æ
;Ver_CheckKey = 98d12740c527fde4514d46d2a3869c63 - 8¿ù 4ÀÏ º¯°æ(Àå¾Ö)
;Ver_CheckKey = 8cd8aab1551122715050d8eedc3b511b - 8¿ù 9ÀÏ º¯°æ
;Ver_CheckKey = 98d12740c527fde4514d46d2a3869c63 - 8¿ù 10ÀÏ º¯°æ
;Ver_CheckKey = a1acbc0562a1372dcca375865f6cc98a - 9¿ù 26ÀÏ º¯°æ
;Ver_Checkkey = f69e40dcb39fb9d24c05c60a1b5398c4 - 10¿ù 29ÀÏ º¯°æ
;Ver_Checkkey = 75ancuxa6daff548fcfcb40fea838a0dsorry for my english

someone please help me :(:

already tried all solution from [Guide] ** RF v2.2.3.2 Server SetUP ** - RaGEZONE forums still get this fuckin error -_- poop my brain will explode -____-
 
Last edited:
Joined
Sep 18, 2010
Messages
6
Reaction score
0
already do that dude i change my nation code to this one
World Info

[TH]

Account

[US]

Login

[CN]

Billing

and i use that zone but it seems still not working can you remote my server?
 
Upvote 0
Initiate Mage
Joined
Feb 23, 2009
Messages
67
Reaction score
12
Accountsystem.ini

[Database]
AccountDB_Machine = 127.0.0.1
AccountDB_Name = RF_User


[System]
NationCode = RU

[DB_INFO]
IP = 127.0.0.1
Port = 1433
DBName = BILLING
Acc = noob123
PW = noob1234

[Service]
MaxAccountNum = 1337

[World]
WorldSet_Num =2
ServiceSet_Num = 0

Name0 = King
Address0 = 127.0.0.1
DBName0 = RF_WORLD
Type0 = 0

Name1 = Queen
Address1 = 127.0.0.2
DBName1 = RF_WORLD_2
Type1 = 0

LoginSystem.ini

[Account]
AccountAddress = 127.0.0.1

[System]

NationCode = RU
[CHECK ADDRESS]
CHECK = TRUE

[LOG]
AUTH_LOG = TRUE

[World]
Lim World Num = 2
DB Push Job = 0

[BILLING]
Check = FALSE
BillingCode = 78

[MOTP]
Service = FALSE
HostName = Let.Tom.Ru
HostIP = 127.0.0.1
URLPath = /MOTPValidation/ValidationServlet
Port = 12380

[IP Address Filter]
FilterNum = 0

Filter0 = 127.0.0.1
FilterRange0 = 255
[UserCountDisplyLimit]
Limit0 = 500
Limit1 = 1200
Limit2 = 2700

[BILL_RU]
DBName = BILLING
DBIP = 127.0.0.1
DBAccount = noob123
DBPassword = noob1234
DBPort = 1433

Worldsystem.ini

[System]
AccountAddress = 127.0.0.1

LimUserNum = 1337

[MainThread]
SleepTerm = 1
SleepValue = 1
SleepIgnore = 1
[Messenger]
Use = TRUE

[RankJob]
JobHour = 23
JobMin = 40

[Rule]
AttackSpareDelay = 200

[Economy]
Default_MgrVal =1000
Default_TaxVal =33
;Default_OreVal =10000
Default_OreVal =3500
2010/10/20_MgrVal = 2000
2010/10/20_TaxVal = 66

[HolySystem]
KeeperCreateMap = resources
KeeperCreateDummy = dk0001
KeeperActiveDummy = hskactdum
KeeperCenterDummy = dk0001
KeeperMonsterCode = 04903


StoneNum = 3

StoneCreateMap0 = resources
StoneCreateDummy0 = dh001
StoneMonsterCode0 = 04B01
StoneMasterRace0 = 0

StoneCreateMap1 = resources
StoneCreateDummy1 = dh002
StoneMonsterCode1 = 04B02
StoneMasterRace1 = 1

StoneCreateMap2 = resources
StoneCreateDummy2 = dh003
StoneMonsterCode2 = 04B03
StoneMasterRace2 = 2
QuestInit=0

[Schedule]
ScheduleInit=0

[Formula]
StdDefPoint=3
RcvDefPoint=10

[Buddha Event]
Enable = FALSE
GiveItem = irpre01
ExchangeItem = irpre01

[CLASS REFINE EVENT]
ENABLE = TRUE
START_DATE = 20101010
END_DATE = 20130101
LIMIT_COUNT = 3

[PcBang Favor]
USE = TRUE

[Time Limit]
Use = FALSE

CNT = 3
Time_0 = 0
Time_1 = 300
Time_2 = 500

Percent_0 = 1.0
Percent_1 = 0.5
Percent_2 = 0.0

LogoutTerm = 1
NotifyTerm = 1

[VersionCheck]
;Ver_CheckKey = 4ec74e3e8d40705eaf389410eb131281

Worldinfo.ini

[System]
WorldName = King

GateIP = 49.128.179.28
Address = 127.0.0.1

ServerType = 0

BillingCode = 32
BillOper = 0
FreeServer = 1

HBKPath = C:\Work\HBK
HistoryPath = C:\History


NationCode = RU
[ServerMode]
BuyCashItemByGold = false
;Ñóùåñòâóåò 2øò(Internal è Release)
ReleaseType = Release
ExcuteService = false

[Rule]
CrystalHPMultiple = 1.0
CrystalHPMultiple_1 = 5.0
CrystalHPMultiple_2 = 8.0
CrystalHPMultiple_3 = 11.0

[GUILD CREATE EVENT]
Enable = FALSE
START_DATE = 20090119
END_DATE = 20090120
 
Upvote 0
Status
Not open for further replies.
Back
Top