Welcome!

Join our community of MMO enthusiasts and game developers! By registering, you'll gain access to discussions on the latest developments in MMO server files and collaborate with like-minded individuals. Join us today and unlock the potential of MMO server development!

Join Today!

itemgroup

Junior Spellweaver
Joined
Sep 12, 2007
Messages
154
Reaction score
23
why i don't get drops, what's wrong, somebody can tell?:?:
Itemgroup:
Code:
;011 µå¶ø ver 05 - Á¶ÇÕ¾ÆÀÌÅÛ µå·Ó È®·ü Á¶Á¤
;010 µå¶ø ver 05 - ±Ý°­ ¹æ¾î±¸ ½Ã¸®Áî¿Í ±Ý°­, °í´ë ¹«±â µå¶ø·ü Á¶Á¤ 20060414
;009 µå¶ø ver 04 - ³ª¹«»óÀÚ ÀÚ¸ðÀü µå·Ó È®·ü 50% Ç϶ô 20060403
;008 µå¶ø ver 04 - ¾î¸£½Åµå¶ø ¼öÁ¤. 20060206
;007 µå¶ø ver 04 - ¼³³¯À̺¥Æ® ¾ÆÀÌÅÛ(868~878) È®·ü Á¶Á¤. µå¶ø±º ¹öÁ¯ 0.4 20060127
;006 µå¶ø ver 04 - ¼³³¯À̺¥Æ® ¾ÆÀÌÅÛ(868~878) µå·Ó Ãß°¡. µå¶ø±º ¹öÁ¯ 0.4 20060120
;005 µå¶ø ver.03 - ½Ã³ª¸®¿À2 ÅÂÈÄ µå¶ø±º ¼öÁ¤. 80:14:6 (µ·:50¹æ:55¹æ) + 60¹æ Çϳª. 20¹ø µå¶ø. 20060111
;004 µå¶ø ver.03 - 53¹«±â, 50¹æ¾î±¸, 56¹«±â µå¶ø·ü ¼öÁ¤¿Ï·á. ½Ã³ª¸®¿À2 µå¶ø±º Ãß°¡ ¿Ï·á. º¸½º´Â Á¦¿Ü 20051227
;003 µå¶ø ver.03 - 53¹«±â, 50¹æ¾î±¸, 56¹«±â µå¶ø·ü ¼öÁ¤Áß. ver.02 ÀÛ¾÷ ÀÌ¾î ¹ÞÀ½. 20051222
;002 µå¶ø ver.02 - 56¹«±â µå¶ø·ü ¼öÁ¤Áß. 20051213
;001 µå¶ø ver.01 - 53¹«±â, 50¹æ¾î±¸ µå¶ø·ü ¼öÁ¤. 20051213

(itemgroup (index 52) (group (850 152) (910 249) (920 315) (915 530)))
(itemgroup (index 53) (group (850 153) (910 250) (920 315) (915 501)))
(itemgroup (index 54) (group (850 154) (910 251) (920 315) (915 530)))
(itemgroup (index 55) (group (850 155) (910 252) (920 319) (915 529)))
(itemgroup (index 56) (group (850 156) (910 253) (920 319) (915 528)))
(itemgroup (index 57) (group (850 157) (910 254) (920 320) (915 519)))
(itemgroup (index 58) (group (850 158) (910 255) (920 320) (915 520)))

(itemgroup (index 205) (group (30 2027) (645 2087) (740 322)))
(itemgroup (index 206) (group (25 2028) (645 2088) (740 322)))
(itemgroup (index 207) (group (25 2029) (645 2089) (740 322)))
(itemgroup (index 208) (group (25 2030) (645 2090) (740 322)))
(itemgroup (index 209) (group (25 2031) (645 2091) (740 322)))
(itemgroup (index 210) (group (25 2030) (645 2092) (740 322)))
(itemgroup (index 211) (group (25 2031) (645 2093) (740 322)))
InitMonster:

Code:
;¿åÁ¤ÀÇ ¸¶·É±º
(monster (name 52) (index 52) (country 0 1 2) (race 0) (level 40) (ai 2) (range 34) (sight 200 320) (exp 18326) (itemgroup 1041 1) (itemgroup 43 2)
    (str 110) (hth 64) (int 10) (wis 10) (dex 52) (hp 320) (mp 70) (aspeed 1500) (hit 69) (dodge 53)
    (attack 0 260 261) (magic 0 0) (defense 47 39) (absorb 8) (mspeed 1400 600) (resist 26 26 26 40 40)
    (quest))

;°íÅëÀÇ ¸¶·É±º
(monster (name 53) (index 53) (country 0 1 2) (race 0) (level 41) (ai 2) (range 34) (sight 200 320) (exp 18962) (itemgroup 1041 1) (itemgroup 44 2)
    (str 112) (hth 66) (int 10) (wis 10) (dex 53) (hp 320) (mp 70) (aspeed 1500) (hit 70) (dodge 53)
    (attack 0 264 265) (magic 0 0) (defense 48 40) (absorb 8) (mspeed 1400 600) (resist 26 26 26 40 40)
    (quest (39 1 954 10)))

;Ž¿åÀÇ ¸¶·É±º
(monster (name 54) (index 54) (country 0 1 2) (race 0) (level 42) (ai 2) (range 34) (sight 200 320) (exp 19440) (itemgroup 1041 1) (itemgroup 45 2)
    (str 114) (hth 68) (int 10) (wis 10) (dex 54) (hp 320) (mp 70) (aspeed 1500) (hit 71) (dodge 54)
    (attack 0 269 270) (magic 0 0) (defense 49 41) (absorb 8) (mspeed 1400 600) (resist 27 27 27 40 40)
    (quest (40 1 955 10)))

;ÁúÅõÀÇ ¸¶·É±º
(monster (name 55) (index 55) (country 0 1 2) (race 0) (level 43) (ai 2) (range 34) (sight 200 320) (exp 20822) (itemgroup 1041 1) (itemgroup 46 2)
    (str 116) (hth 70) (int 10) (wis 10) (dex 55) (hp 320) (mp 70) (aspeed 1500) (hit 72) (dodge 54)
    (attack 0 275 276) (magic 0 0) (defense 50 42) (absorb 9) (mspeed 1400 600) (resist 27 27 27 40 40)
    (quest (41 1 956 10)))

;Áõ¿ÀÀÇ ¸¶·É±º
(monster (name 56) (index 56) (country 0 1 2) (race 0) (level 44) (ai 2) (range 34) (sight 200 320) (exp 22468) (itemgroup 1041 1) (itemgroup 47 2)
    (str 118) (hth 72) (int 10) (wis 10) (dex 56) (hp 320) (mp 70) (aspeed 1500) (hit 73) (dodge 54)
    (attack 0 282 283) (magic 0 0) (defense 51 43) (absorb 9) (mspeed 1400 600) (resist 28 28 28 40 40)
    (quest (42 1 957 10) (46 1 971 10)))

;±¤±âÀÇ ¸¶·É±º
(monster (name 57) (index 57) (country 0 1 2) (race 0) (level 45) (ai 2) (range 34) (sight 200 320) (exp 24382) (itemgroup 1041 1) (itemgroup 48 2)
    (str 120) (hth 74) (int 10) (wis 10) (dex 57) (hp 320) (mp 70) (aspeed 1500) (hit 74) (dodge 54)
    (attack 0 290 291) (magic 0 0) (defense 52 44) (absorb 9) (mspeed 1400 600) (resist 29 29 29 40 40)
    (quest (43 1 958 10)))

;ºÐ³ëÀÇ ¸¶·É±º
(monster (name 58) (index 58) (country 0 1 2) (race 0) (level 46) (ai 2) (range 34) (sight 200 320) (exp 25602) (itemgroup 1041 1) (itemgroup 49 2)
    (str 122) (hth 76) (int 10) (wis 10) (dex 58) (hp 320) (mp 70) (aspeed 1500) (hit 75) (dodge 55)
    (attack 0 299 300) (magic 0 0) (defense 53 45) (absorb 10) (mspeed 1400 600) (resist 30 30 30 40 40)
    (quest (44 1 968 10)))

;¿åÁ¤ÀÇ ¸¶·É±º
(monster (name 205) (index 205) (country 0 1 2) (race 0) (level 52) (ai 2) (range 34) (sight 190 320) (exp 40902) (itemgroup 8800 1) (itemgroup 8801 1) (itemgroup 4501 7)
    (str 110) (hth 64) (int 10) (wis 10) (dex 52) (hp 520) (mp 70) (aspeed 1600) (hit 81) (dodge 57)
    (attack 0 350 351) (magic 0 0) (defense 75 65) (absorb 10) (mspeed 1400 600) (resist 29 29 29 40 40)
    (quest ))

;°íÅëÀÇ ¸¶·É±º
(monster (name 206) (index 206) (country 0 1 2) (race 0) (level 53) (ai 2) (range 34) (sight 190 320) (exp 43716) (itemgroup 8800 1) (itemgroup 8801 1) (itemgroup 4501 7)
    (str 112) (hth 66) (int 10) (wis 10) (dex 53) (hp 520) (mp 70) (aspeed 1600) (hit 84) (dodge 58)
    (attack 0 360 361) (magic 0 0) (defense 76 66) (absorb 11) (mspeed 1400 600) (resist 29 29 29 40 40)
    (quest ))

;Ž¿åÀÇ ¸¶·É±º
(monster (name 207) (index 207) (country 0 1 2) (race 0) (level 54) (ai 2) (range 34) (sight 190 320) (exp 46000) (itemgroup 8800 1) (itemgroup 8801 1) (itemgroup 4501 7)
    (str 114) (hth 68) (int 10) (wis 10) (dex 54) (hp 520) (mp 70) (aspeed 1600) (hit 85) (dodge 58)
    (attack 0 368 369) (magic 0 0) (defense 77 67) (absorb 12) (mspeed 1400 600) (resist 30 30 30 40 40)
    (quest ))

;ÁúÅõÀÇ ¸¶·É±º
(monster (name 208) (index 208) (country 0 1 2) (race 0) (level 55) (ai 2) (range 34) (sight 190 320) (exp 48286) (itemgroup 8800 1) (itemgroup 8801 1) (itemgroup 4501 7)
    (str 116) (hth 70) (int 10) (wis 10) (dex 55) (hp 520) (mp 70) (aspeed 1600) (hit 85) (dodge 58)
    (attack 0 370 371) (magic 0 0) (defense 78 68) (absorb 13) (mspeed 1400 600) (resist 30 30 30 40 40)
    (quest ))

;Áõ¿ÀÀÇ ¸¶·É±º
(monster (name 209) (index 209) (country 0 1 2) (race 0) (level 56) (ai 2) (range 34) (sight 190 320) (exp 50570) (itemgroup 8800 1) (itemgroup 8801 1) (itemgroup 4501 7)
    (str 118) (hth 72) (int 10) (wis 10) (dex 56) (hp 520) (mp 70) (aspeed 1600) (hit 85) (dodge 59)
    (attack 0 372 373) (magic 0 0) (defense 79 69) (absorb 14) (mspeed 1400 600) (resist 32 32 32 41 41)
    (quest ))

;±¤±âÀÇ ¸¶·É±º
(monster (name 210) (index 210) (country 0 1 2) (race 0) (level 57) (ai 2) (range 34) (sight 190 320) (exp 52960) (itemgroup 8800 1) (itemgroup 8801 1) (itemgroup 4501 7)
    (str 120) (hth 74) (int 10) (wis 10) (dex 57) (hp 520) (mp 70) (aspeed 1600) (hit 86) (dodge 59)
    (attack 0 375 376) (magic 0 0) (defense 80 70) (absorb 15) (mspeed 1400 600) (resist 32 32 32 41 41)
    (quest ))

;ºÐ³ëÀÇ ¸¶·É±º
(monster (name 211) (index 211) (country 0 1 2) (race 0) (level 58) (ai 2) (range 34) (sight 190 320) (exp 56040) (itemgroup 8800 1) (itemgroup 8801 1) (itemgroup 4501 7)
    (str 122) (hth 76) (int 10) (wis 10) (dex 58) (hp 520) (mp 70) (aspeed 1600) (hit 87) (dodge 60)
    (attack 0 378 379) (magic 0 0) (defense 81 71) (absorb 15) (mspeed 1400 600) (resist 33 33 33 42 42)
    (quest ))
it desire's^^


What da hell is that Oo where is the Group ?

Every Itemgroup needs a group...

For example
(group (index 101) (money (920 200)) (item (960 443 0) (1000 47 0)))

(group (index 201) (item (500 1 1) (600 1 2) (700 90 21) (800 90 22) (900 22 41) (1000 22 42)))

(group (index 316) (item (20 315 0) (40 317 0) (60 205 0) (110 446 0)))


(itemgroup (index 1) (group (500 101) (520 201) (600 316)))
 
Last edited:
Upvote 0
Newbie Spellweaver
Joined
Nov 8, 2009
Messages
78
Reaction score
1
What da hell is that Oo where is the Group ?

Every Itemgroup needs a group...

For example
(group (index 101) (money (920 200)) (item (960 443 0) (1000 47 0)))

(group (index 201) (item (500 1 1) (600 1 2) (700 90 21) (800 90 22) (900 22 41) (1000 22 42)))

(group (index 316) (item (20 315 0) (40 317 0) (60 205 0) (110 446 0)))


(itemgroup (index 1) (group (500 101) (520 201) (600 316)))

ohh.. okk :D
 
Upvote 0
Back
Top